Informacje o oferowanych przez
Multi IP Telekomunikacja Sp. z o.o.
udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych

1. Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o. nie posiada fizycznych jednostek obsługujących użytkowników końcowych.

2. Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o. udostępnia w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały na stronie internetowej multi-ip.pl, a także podczas wizyty przedstawiciela handlowego oferującego usługi osobie niepełnosprawnej poza lokalem przedsiębiorstwa, wyposażonego w urządzenia elektroniczne umożliwiające komunikację audiowizualną (również poprzez wprowadzenie interaktywnej możliwości kontaktu z tłumaczem polskiego języka migowego) z osobą niepełnosprawną, w tym z osobami niesłyszącymi, niemówiącymi lub słabowidzącymi:

a) informacje o wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych oferowanych przez Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o.;

b) ogólne warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz jej wzór, cennik, usług telekomunikacyjnych i regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, a także regulamin i cennik promocji.

3. Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o. przy zawieraniu Umowy o świadczenie usług telefonicznych z Abonentem będącym osobą niepełnosprawną oraz na każde żądanie Abonenta, będącego osobą niepełnosprawną, oferuje pomoc osoby reprezentującej Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o. we właściwym skonfigurowaniu urządzenia abonenckiego lub uruchomieniu świadczonej usługi telefonicznej, poprzez kontakt telefoniczny.

4. Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o. na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, udostępnia ogólne warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz jej wzór, cennik usług telekomunikacyjnych i regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, sporządzone na nośniku elektronicznym w formacie tekstowym albo na papierze w alfabecie Braille’a albo przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym, przy czym za teksty autentyczne uznaje się ogólne warunki, wzory umów oraz regulaminy i cenniki przygotowane przez Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o.  w alfabecie łacińskim.

5. Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o. na każde żądanie Abonenta, będącego osobą niewidomą lub słabowidzącą, udostępnia:

a) informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług, sporządzone na papierze w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym;

b) szczegółowy wykaz wykonanych usług sporządzony na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.

6. W przypadku zgłoszenia żądania, o którym mowa w pkt. 4 a) powyżej:

a) przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, za który będzie wystawiona faktura – Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o. realizuje żądanie niezwłocznie po wystawieniu faktury;

b) dotyczącego okresu rozliczeniowego, za który już została wystawiona faktura – Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o. realizuje żądanie w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia.

7. Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o.  na każde żądanie abonenta będącego osobą niepełnosprawną, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, przekazuje abonentowi informacje o oferowanych przez Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o. wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej na udostępniony w tym celu przez abonenta adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że w przypadku osoby niewidomej lub słabowidzącej informacje takie będą sporządzane na papierze w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania ich pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących zasadności realizacji udogodnienia, określonego w pkt 3 związanych z rodzajem lub stopniem niepełnosprawności osoby żądającej jego realizacji, osoba reprezentująca Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o.   przed realizacją udogodnienia ma prawo zażądać okazania, do wglądu, przez osobę żądającą realizacji udogodnienia, dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.2)).